Algemene voorwaarden voor cursussen en workshops

1. Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Scent & Spice:

Vestigingsadres: Nieuwe Veenendaalseweg 208, 3911 MR Rhenen
Telefoonnummer: 06-55977642
E-mailadres: info@scentandspice.nl
BTW-nummer: NL242342073B01
KvK-nummer: 67006671

Klant:

De natuurlijke persoon of zakelijke partner die een overeenkomst aangaat met Scent & Spice.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor cursussen en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door Scent & Spice. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursus(sen), waaronder ook verstaan worden workshop(s).

3. Inschrijving en betaling

1. Een inschrijving geldt voor één persoon.

2. De inschrijving voor een cursus is pas definitief als het verschuldigde cursusgeld is bijgeschreven op de bankrekening van Scent & Spice.

3. Op het inschrijfformulier staat vermeld welk bedrag voldaan moet zijn.

4. Na aanmelding krijgt de klant een bevestiging van inschrijving per email. De klant dient contact op te nemen als die bevestiging niet ontvangen is.

5. Scent & Spice is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname of als de cursusruimte niet beschikbaar is. Hiervan wordt de klant vóór aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit het geval zijn, dan heeft de klant het recht om zonder kosten te annuleren, binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld.

6. Scent & Spice behoudt zich het recht om in het programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4. Prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5. Annulering door en verhindering van de klant

1. Annulering van deelname aan een cursus dient per e-mail aan info@scentandspice.nl te geschieden.

2. Bij annulering gelden de volgende regels:

  • Bij annulering van de cursus tot 21 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk.
  • Een plaatsvervanger mag altijd gestuurd worden, mits hiervan tot 24 uur voor aanvang van een cursus melding is gemaakt.
  • Indien de klant na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

6. Annulering en wijzigingen door Scent & Spice

1. Scent & Spice behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste cursusdag. De klant wordt hierover onverwijld op de hoogte gesteld. Scent & Spice zal het door de klant betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Scent & Spice de klant een alternatief aan. Indien de klant gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

2. Scent & Spice behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.

7. Aansprakelijkheid klant

1. Materialen die ter beschikking staan van de klant blijven te allen tijde eigendom van Scent & Spice. De klant dient met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.

2. Schade aan materialen of eigendommen van Scent & Spice, zullen worden verhaald op de klant op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.

8. Aansprakelijkheid Scent & Spice

1. Scent & Spice is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Scent & Spice of de annulering van de cursusovereenkomst door Scent & Spice, tenzij aan Scent & Spice opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien Scent & Spice op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

9. Intellectuele eigendom

1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Scent & Spice voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scent & Spice is de klant niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Scent & Spice behoudt zich het recht om, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening en business-to-business

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Scent & Spice:

Vestigingsadres: Nieuwe Veenendaalseweg 208, 3911 MR Rhenen
Telefoonnummer: 06-55977642
E-mailadres: info@scentandspice.nl
BTW-nummer: NL242342073B01
KvK-nummer: 67006671

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of zakelijke partner die een overeenkomst aangaat met Scent & Spice.

2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scent & Spice en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien Scent & Spice niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scent & Spice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Scent & Spice zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Scent & Spice kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Scent & Spice daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scent & Spice anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scent & Spice niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Scent & Spice en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Scent & Spice derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Scent & Spice dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Scent & Spice zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Scent & Spice gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

5. Scent & Spice is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Scent & Spice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scent & Spice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Scent & Spice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Scent & Spice zijn verstrekt, heeft Scent & Spice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Scent & Spice ter beschikking heeft gesteld. Scent & Spice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Scent & Spice is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Scent & Spice een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Scent & Spice gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Scent & Spice daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Indien Scent & Spice met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Scent & Spice niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Scent & Spice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Scent & Spice ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Scent & spice kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Scent & Spice bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Scent & Spice kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Scent & Spice op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Scent & Spice  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Scent & Spice tot opschorting of ontbinding overgaat, is Scent & Spice op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Scent & Spice gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Scent & Spice gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Scent & Spice, zal Scent & Spice in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Scent & Spice extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Scent & Spice anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Scent & Spice vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Scent & Spice op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Overmacht

1. Scent & Spice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Scent & Spice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scent & Spice niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Scent & Spice kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Scent & Spice ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scent & Spice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Scent & Spice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Scent & Spice aangegeven. Scent & Spice is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Scent & Spice heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scent & Spice kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Scent & Spice kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Scent & Spice verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Scent & Spice echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Scent & Spice geleverde in het kader van de overeenkomst  blijft eigendom van Scent & Spice totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Scent & Spice gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Scent & Spice geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Scent & Spice veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Scent & Spice daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Scent & Spice ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Scent & Spice gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Scent & Spice bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Scent & Spice haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Scent & Spice en door Scent & Spice aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Scent & Spice zich bevinden en deze terug te nemen.

9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Scent & Spice te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Scent & Spice kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Scent & Spice verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Scent & Spice, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Scent & Spice geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Scent & Spice te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Scent & Spice te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Scent & Spice in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Scent & Spice in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Scent & Spice opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Scent & Spice de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Scent & Spice, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Scent & Spice te retourneren en de eigendom daarover aan Scent & Spice te verschaffen, tenzij Scent & Spice anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Scent & Spice daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Scent & Spice en de door Scent & Spice bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10. Aansprakelijkheid

1. Indien Scent & Spice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Scent & Spice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scent & Spice is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Scent & Spice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scent & Spice beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Scent & Spice is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Scent & Spice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scent & Spice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Scent & Spice toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Scent & Spice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scent & Spice.

11. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Scent & Spice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Scent & Spice toerekenbaar is. Indien Scent & Spice uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Scent & Spice zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Scent & Spice, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Scent & Spice en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12. Intellectuele eigendom 

1. Scent & Spice behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Scent & Spice heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Scent & Spice partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Scent & Spice is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Scent & Spice het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.